Een historisch-biografisch onderzoek naar gesneuvelden in de ‘Groote Oorlog’ (1914 – 1918) van Turnhout

 

Een historisch-biografisch onderzoek naar gesneuvelden

in de ‘Groote Oorlog’ (1914 – 1918) van Turnhout

 Dit draaiboek vind je ook op http://www.taxandriavzw.be/wordpress/?p=525 .

Via deze weg kan je gemakkelijker alle linken openen.

Op www.kempenseklaprozen.be krijg je al een idee van enkele resultaten.

 

Fase I

Om je onderzoek op een kwaliteitsvolle wijze te kunnen doen, is het aangewezen om de volgende bronnen nauwkeurig na te kijken op zoek naar gegevens over ‘jouw’ gesneuvelde.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofdbronnen die je verplicht raadpleegt  (rode titels) en bijkomende bronnendie meer achtergrondinformatie kunnen opleveren (groene titel)

 

1.    Naamlijst van de Turnhoutse gesneuvelden:

-       http://www.taxandriavzw.be/wordpress/?p=500

-       Op de Erfgoedbank, trefwoorden = “Gesneuvelden” + “Turnhout”
http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/search?search=true&keyword=Gesneuvelden

 2.    Naamlijst van de gesneuvelde soldaten van de Eerste Wereldoorlog van de Noorderkempen (regio Turnhout zonder Turnhout)

-       http://www.taxandriavzw.be/wordpress/?p=641

 

3.    Bezoeken van een plaatselijk monument:

-          Het Monument der Gesneuvelden 1914-1918, Zegeplein: http://www.turnhout3d.be/Zegeplaats.html

-          Sint-Pieterskerk, Grote Markt: de Kapel der Gesneuvelden

-          Stenen herdenkingsplaat  “Sneuvelden voor Recht en Vrijheid 1914 – 1918” in de traphal van de westvleugel van het Sint-Victor, Kasteelplein 20, waarop de namen van de oud-leerlingen staan die tijdens WOI sneuvelden.

-          Graven van oud-strijders 1914-1918, oorlogsslachtoffers en burgerlijke slachtoffers op het kerkhof/begraafplaats van de  Kwakkelstraat (ook twee Canadese gesneuvelden in 1917).

           Voor meer informatie en de juiste locatie van de graven, zie: De Kok, Harry en Wauters, Eugène, Elks deel op ‘t laatst eis het graf : een Turnhouts verhaal over begraven en het oude kerkhof , Turnhout, 1990. Zie stadsarchief: KB 226 A621     

 

4.    Diagonaal, maar gericht  doornemen van lokale publicaties, bijv. door de personenindex achteraan de boeken na te kijken.

(Alle publicaties zijn terug te vinden in het Turnhoutse Stadsarchief http://www.stadsarchiefturnhout.be/  en/of via  http://194.78.87.122/webopac/  i.p.v. ‘Bibliotheek Turnhout’ geef je ‘Archief en Musea’ in.)

 -          Sam Van Clemen, Turnhout tijdens de Eerste Wereldoorlog, Turnhout, 2004, 241blz.

Bekijk ook zeker de bijlagen en de index.

 -          Turnhout : onze helden van den wereldoorlog19141918 : naamlijst van onze gesneuvelde soldaten,onze burgerlijke slachtoffers,onze politieke gevangenen,  (Dircx, J)., [S.l.] : [s.n.], [s.a.] ARCHIEF EN MUSEA : Brochures en overdrukken, Kempen : KDO 52       

Digitaal raadpleegbaar op: http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/erfgoed/3752-turnhout-onze-helden-van-den-wereldoorlog-1914-1918 (onder de eerste afbeelding kan je de volgende blz. aanklikken)

-          S. Van Clemen, Het monument voor de Turnhoutse gesneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog op het Zegeplein, Taxandria,1999, Nieuwe reeks LXXI.

 -          Beknopt verslag der voornaamste gebeurtenissen die zich in Turnhout hebben voorgedaan gedurende den oorlog(1914-1918)  ARCHIEF EN MUSEA : Brochures en overdrukken, Kempen: KDO 53   

 -          J.E. Jansen, Kronijk der stad Turnhout en der Kempen : uitdenoorlog1914-1918, Turnhout,  1922. ARCHIEF EN MUSEA : Boek over de Kempen : KB 321

 

5.    Diagonaal, maar gericht  doornemen van nationale publicaties, bijv. door de personenindex achteraan de boeken na te kijken. Bijvoorbeeld:

-          Lyr, René, Onze helden gestorven voor het vaderland : België’s epische strijd van 1914tot1918 (geschiedenis en bewijsstukken)eerelijst der officieren,onderofficieren,soldaten,zeelieden en burgers die vielen voor de verdedigingder Belgischehaardsteden, Brussel, 1922.   ARCHIEF EN MUSEA : Magazijn : MC 1749

 

6.    Lijsten der Belgische gesneuvelden voor het vaderland. Zeven lijsten opgesteld en uitgegeven door het Rode Kruis. (Bieden soms ook kleine aanvullingen bij de militaire loopbaan.)

 Zie bijv. http://www.ablhistoryforum.be/onlinedocs/rode4.pdf  (niet altijd volledig betrouwbaar)

en http://ablhistoryforum.be/viewtopic.php?f=18&t=2722

-          Zie ook in het Turnhoutse Stadsarchief: A 026/2 Archief Rode Kruis, afdeling Turnhout, PA 25 Archief Rode Kruis, afdeling Turnhout 1870-1959, 8 dozen

Met een lijst van krijgsgevangen en politieke gevangenen in Duitsland voor het arrondissement Turnhout

 

7.    Zoek op naam in  http://www.inflandersfields.be/nl/woi-in-vlaanderen/dodenregister/inleiding

 

8.    www.europeana1914-1918.euis een Europees initiatief rond de Eerste Wereldoorlog. Dit project, gebaseerd op een initiatief van de University of Oxford, digitaliseert memorabilia (brieven, ansichtkaarten, souvenirs) en verhalen uit persoonlijke bron.  Ook info over de regio Turnhout vind je hier. Ga in het hoofdmenu naar ‘ontdek’ of ‘explore’ en geef je zoekterm in.

 

9.    Neem contact op met het stadsarchief (http://www.stadsarchiefturnhout.be/) of de plaatselijke erfgoedwerking: Geschied- en Oudheidkundige Kring Taxandria (taxandriavzw@gmail.com)

Vooraleer je een bezoek brengt aan het stadsarchief zijn volgende raadgevingen aangewezen:

http://stadsarchiefturnhout.turnhout.preview.anaxis.be/_uploads/www.stadsarchiefturnhout.be/downloads/Tips_raadplegen_archiefstukken.pdf

 

-          Registers  van de burgerlijke stand (1797-tot 100 jaar geleden)

Het Stadsarchief bewaart de jaarlijkse registers van de geboorte-, huwelijks en overlijdensaktes die ouder zijn dan 100 jaar. Kopieën van deze registers zijn vrij raadpleegbaar in de leeszaal. Opzoekingen op basis van een persoonsnaam is mogelijk in de tienjaarlijkse tafels (1802-1900) en in de alfabetisch lijst achteraan in elk register.

 -               Bevolkingsregisters Turnhout

De bevolkingsregisters bevatten een overzicht van de bewoners per woning in Turnhout en (tot 1859) Oud-Turnhout. Deze registers werden telkens opgesteld over een periode van tien jaar. Voor elke tienjaarlijkse periode bestaat er ook een aparte index op naam. In de registers vind je van elke inwoner niet alleen de naam, geboorteplaats en –datum, maar ook het beroep, de vroegere en of volgende verblijfplaats samen met data van aankomst en vertrek op een specifiek adres en eventueel de data van huwelijk en overlijden, met in sommige gevallen aanduiding van de doodsoorzaak.  Voorlopig zijn de bevolkingsregisters enkel raadpleegbaar voor de periode 1801-1866 op microfilm.

Raadpleegbaar tot 1879 via scans; 1880-1910 na afspraak raadpleegbaar van het origineel in de leeszaal.

 -          Bidprentjes en doodsbrieven van de gesneuvelden: het Stadsarchief bewaart zo’n 80000 bidprentjes en 18000 doodsbrieven uit de Antwerpse Kempen die dateren uit de 19e eeuw tot heden. Ze zijn alfabetisch geordend op familienaam en geboortedatum. 

Deze zijn online raadpleegbaar op

http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/search?query=Eerste+wereldoorlog&submit.x=38&submit.y=12&search=true&fulltext=1&form_build_id=form-7f45002ce21c4ab13eec1cc393e4359b&form_id=heritage_search_block_form

 

Ev. ook: Bidprentjes vind je mogelijk ook op: http://www.pervijze.be/docuaanvraag/lijstdpgesneuveld.pdf

 

-          Militieregisters Turnhout (1836-1923)  De jaarlijkse militieregisters bevatten de gegevens van alle Turnhoutse jongemannen van 19 jaar (20 jaar vanaf 1847) die in aanmerking kwamen voor legerdienst. Worden vermeld: naam, plaats en datum van geboorte, lengte, woonplaats, beroep en beroep van vader (eventueel van moeder of voogd). Vanaf 1873 is ook vermeld of de persoon in kwestie kan lezen of schrijven en eventueel welk onderricht hij had genoten.

 

Voor een inventaris, zie: http://stadsarchiefturnhout.turnhout.preview.anaxis.be/_uploads/www.stadsarchiefturnhout.be/downloads/Inventaris_militie.pdf

 

-            De registers van militairen met verlof en reservistenin de gemeente = SAT, deelarchief militie In  archief 3.03.01 http://stadsarchiefturnhout.turnhout.preview.anaxis.be/_uploads/www.stadsarchiefturnhout.be/downloads/Inventaris_militie.pdf   vind je o.a. volgende interessante bronnen:

-          3.2 Nr.175: Staten met informatie over de dienstplichtigen van de lichtingen 1913, 1914, 1915, 1916 en 1917. 1912-1916.   5 delen

-          3.2 Nr. 176: Staten met informatie over de dienstplichtigen van de lichtingen 1918, 1919, 1920. 1917-1919.   3 delen

-          3.4 Nr.129. Alfabetische lijsten van de ingeschrevenen voor de lichtingen 1911-1915.

-          3.4 Nr.130. Alfabetische lijsten van de ingeschrevenen voor de lichtingen 1916-1923.

-          3.6  Nr. 141 “Registre B”, lijst van dienstplichtigen van de lichtingen 1908-1919 met verlof. 1910-1926. Bevat naam van regiment, adres in Turnhout, datum van vertrek naar andere gemeente .

-          3.6 Nr. 142 “Registre B”, lijst van dienstplichtigen van de lichtingen 1902-1919 met

onbepaald verlof. 1919-1921.

-          3.6.1. Nr.150 Register van militairen van de lichting 1914 met onbepaald verlof in de

gemeente. 1919-1925.

-          3.6.1 Nr. 151Register van militairen van de lichting 1915 met onbepaald verlof in de

gemeente. 1919-1925.

-          3.6.1 Nr. 152  Register van militairen van de lichting 1916 met onbepaald verlof in de

gemeente. 1919-1925.

-          3.6.1 Nr. 153  Register van militairen van de lichting 1917 met onbepaald verlof in de

gemeente. 1919-1925.

-          3.6.1 Nr. 154   Register van militairen van de lichting 1918 met onbepaald verlof in de

gemeente. 1919-1925.

 

-          Raadpleeg de recente inventaris ‘Oorlog en bezetting’ van het stadsarchief.

Hieronder de rubriek uit de inventaris die betrekking heeft op gesneuvelden en verwanten van frontsoldaten:

 

4.5

Maatregelen ter ere van gesneuvelden en ten voordele van familie van frontsoldaten, weduwen en wezen

1914

1922

162

 

Briefwisseling met andere Belgische gemeenten over soldaten uit Turnhout die op hun grondgebied sneuvelden

juni 1915

juli 1915

163

Ingekomen inventarissen van het Ministerie van Oorlog van de bezittingen van gesneuvelde Turnhoutse soldaten

1919

1920

164

Ingekomen brieven betreffende gesneuvelde soldaten

1915

1919

165

“Inlichtingen over familiën van gesneuvelde soldaten”, nota van de Stad Turnhout over weduwen en wezen

ca. 1915

166

“Voorstel gedaan door den heer Jozef Kruyfhooft in Raadszitting der Stad Turnhout op 14 Juli 1915″, voordracht betreffende een plechtigheid voor de gesneuvelden

1915

167

“Gesneuvelde Soldaten. Begrafenis op Gemeentekerkhof”, dossier inzake het overbrengen en begraven van de stoffelijke resten van gesneuvelde soldaten

maart 1918

1922

168

“Oorlogsmonument”, dossier inzake de onkosten voor de feestelijkheden op 1, 2 en 3 juli 1922

1922

169

Lijsten van de wekelijkse bedragen betaald aan de verwanten van frontsoldaten in 1914

augustus 1914

oktober 1914

170

Register van de totale vergoedingen uitbetaald voor frontsoldaten

1914

1919

171

Staat van inkomsten en uitgaven betreffende steun aan vrouwen, kinderen en ouders van frontsoldaten in 1916-1919

1919

172-183

Registers van wekelijkse bedragen betaald aan de verwanten van frontsoldaten in 1915-1920

1915

1920

172

Februari – mei 1915

1915

173

Juni – september 1915

1915

174

Oktober 1915 – januari 1916

1915

1916

175

Februari – juni 1916

1916

176

Juni – oktober 1916

1916

177

Oktober 1916 – februari 1917

1916

1917

178

Februari 1917 – juni 1917

1917

179

Juni – oktober 1917

1917

180

Oktober 1917 – februari 1918

1917

1918

181

Maart 1918 – juni 1918

1918

 182

 Juli 1918 – maart 1919

     1918

 1919

 183

 Maart 1919 – februari 1920

1919

1920

 

-          Aarzel zeker niet om ter plaatse te vragen naar nog mogelijke informatiebronnen

 

10.  Raadpleeg de Belgian War Graves 1914-1918 website:

(http://www.abl1914.be/bwg/bwginhoud.htm)

Je vindt er de registers van de Belgische militaire begraafplaatsen terug, alsook hun locatie. De site vermeldt ook bijkomende info over de begraaf­plaatsen, bijvoorbeeld dat er voornamelijk slachtoffers liggen van die of deze veldslag. Per kerkhof vind je er een alfabetische lijst van militairen. Misschien vind je hier de begraafplaats van jouw militair?

Voor foto’s van het militair kerkhof van Westvleteren, zie: http://www.begraafplaatsenvleteren.be/

               

11.  Raadpleeg de Dienst Oorlogsgraven (Instituut voor de Veteranen)

Levert de vorige stap je geen info op, dan neem je contact op met de dienst Oorlogsgraven via didier.pontzeele@warveterans.be.

Daar kan men vertellen wie waar begraven ligt, maar heeft men vaak ook veel persoon­lijke informatie over de gesneuvelde.

Zorg er wel voor dat je de volledige naam van je militair met zijn geboortedatum vermeldt.

Op http://www.oorlogserfgoedalveringem.be/nl/home vind je info over omgekomen militairen die rusten op de begraafplaatsen van Oeren en Hoogstade. 

 

12.  Deze stap is waarschijnlijk al door de plaatselijke erfgoedvereniging / heemkundekring gedaan.  Neem eerst met hen contact op.

 

Raadplegen van het militair personeelsdossier van je gesneuvelde! HOOFDBRON!

Deze dossiers werden alle gefotografeerd en zijn raadpleegbaar in de leeszaal van het Stadsarchief Turnhout.

 -          De originelen van deze dossiers bevinden zich bij de dienst notariaat van het leger in Evere. Hier vind je echter enkel het dossier van militairen geboren na 31/12/1888.

-          Over soldaten die voor 1 januari 1889 geboren zijn, vind je de originele informatie in het documentatiecentrum van het Legermuseum.

 

13.  De persoonlijke dossiers van 250.000 Belgische militairen die meevochten in de Eerste Wereldoorlog staan op de website van het Koninklijk Legermuseum: www.klm-mra.be . Het gaat om de militairen die geboren zijn tussen 1845 en 1888.

http://klm-mraiwp.bh-a.eu/fmi/iwp/cgi?-db=DossiersOfficiers&-loadframes is een databank.

Het KLM bewaart de dossiers van de officieren die vóór 1900 (en ongeveer vanaf 1785) zijn geboren, evenals die van de onderofficieren en soldaten die tussen 1845 en 1888 zijn geboren.
De namen van de officieren zijn reeds volledig in de databank ingevoerd; deze van de onderofficieren en soldaten zijn gedeeltelijk ingebracht, namelijk voor de namen beginnend met de letters A tot I en T tot Z.

Deze dossiers werden alle gefotografeerd en zijn raadpleegbaar in de leeszaal van het Stadsarchief Turnhout.

 

14.  Raadpleeg het  Guldenboek der vuurkaart www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/legeronderdelen.htm

Een korte geschiedenis van de eenheden kan je raadplegen op deze site. Het kan je informatie opleveren over de militaire activiteiten waaraan je gesneuvelde mogelijk deelnam. Vooral kan je iets te weten komen over de context van zijn overlijden.

De info die je hier vindt, levert je veel aanknopingspunten om verder op het www te zoeken.

 

15.  Raadpleeg http://forumeerstewereldoorlog.nl/viewtopic.php?t=12763

Via deze site krijg je een overzicht (week na week) van de sectoren waar het regiment van je gesneuvelde gelegerd was.

 

16.  Raadpleeg het Forum Eerste Wereldoorlog website (www.forumeerstewereldoorlog.nl/)

De site kan heel wat nuttige informatie opleveren, maar het vergt wat zoekwerk en geduld. Eens je weet in welk regiment je soldaat vocht, kan je heel wat informatie vinden over de gevechten waaraan ze deelnamen. De site is een forum waarop historici of oud-strijders informatie posten. Handig om weten is dat je een zoekfunc­tie kan gebruiken. Je vindt heus niet alle informatie op deze site, je moet wat geluk hebben. Als je je regis­treert kan je zelf en­kele vragen formuleren, misschien dat dit je ook wat vooruit kan hel­pen… Houdt wel in gedachten dat je bij fora altijd een gezond gevoel voor historische kritiek moet hanteren

 

17.  Militaire onderscheidingen

http://www.wo1.be/ned/geschiedenis/gastbijdragen/2007/BelgischeOnderscheidingen/BelgieMedailles.pdf

Deze site biedt achtergrondinformatie bij de verschillende militaire onderscheidingstekens.

 

18.  Voor het begrijpen van de afkortingen die in gebruik waren bij het Belgische leger 1914-1918, zie hiervoor: http://www.ablhistoryforum.be/viewtopic.php?f=18&t=292&hilit=afkortingen

 

19.  Het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen bewaart de parochieverslagen die de pastoors na de Eerste Wereldoorlog – op vraag van kardinaal Mercier – opgesteld hebben.   Zij bieden een inkijk om het dagelijks leven in het bezette België, maar ook de voorbereidingen door het Belgisch leger in de verschillende gemeenten en gemobiliseerde en gesneuvelde soldaten worden vermeld.  Contactgegevens: zie http://www.kerknet.be/aartsbisdom/content.php?ID=290  Er is sprake van om in de toekomst deze bronnen te digitaliseren.

 

20.  VIAA digitaliseert kranten uit de Eerste Wereldoorlog. Dankzij een project van het Vlaams Instituut voor Archivering(VIAA) wordt een grootschalige digitalisering van kranten uit de periode 1914-1918 gerealiseerd.Pas online in 2015?

 -          Lokale weekbladen, zoals: De Kempenaar en het  Aankondigingsblad zijn in het Stadsarchief op microfilm te raadplegen.

 -          Frontblaadjes:

 ·         De legerbode

http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/nieuws/2011/10/2084-kuleuven-digitaliseert-14-18-legerbode

 ·         Stem uit België. Dit blad richtte zich tot de soldaten aan het front met de bedoeling hen wat nieuwtjes uit het bezette België te leveren. Vanaf 1916 verschijnt er om de 14 dagen de rubriek Voor onze Kempische jongens. Die rubriek werd vooral gestoffeerd door aalmoezeniers uit de Kempen, die voordien al trachtten een eigen frontblad uit de grond te stampen (Stem uit Gheel, De Meerhoutenaar aan den IJzer). De meeste van die frontbladen waren geen lang leven beschoren en dan bood Stem uit België een mooi alternatief om hun redactionele ijver te botvieren. Turnhout is erg goed vertegenwoordigd in deze rubriek.

De jaargangen 1915 tot 1918 bevinden zich in het stadsarchief en zijn online raadpleegbaar op http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/

 

·         EigenKunst-EigenLeven: studentengildvanTurnhoutinoorlogstijd, Aanwezig in het stadsarchief:negennrs.,van11juli1916t.e.m.april1917

Online raadpleegbaar op: http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/search?query=Eigen+Kunst-Eigen+Leven&submit.x=21&submit.y=15&search=true&fulltext=1&form_build_id=form-25b56a7fc8caf1bc27f1923e4b621cf0&form_id=heritage_search_block_form

 ·         Turnhout: St Jozef’s college, Turnhout: collège Saint Joseph, Londen, 1916 – 1918
Deels online raadpleegbaar op

http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/search?query=college&submit.x=0&submit.y=0&search=true&fulltext=1&form_build_id=form-7f45002ce21c4ab13eec1cc393e4359b&form_id=heritage_search_block_form

 ·         Turnhout en omstreken: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten der kantons Arendonck, Moll, Turnhout, Westerloo, Calais, 1917 – 1918
Deels online raadpleegbaar op

http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/search?query=Turnhout+en+omstreken&submit.x=25&submit.y=16&search=true&fulltext=1&form_build_id=form-7f45002ce21c4ab13eec1cc393e4359b&form_id=heritage_search_block_form

·         Het Heidebloemken. Brecht-Hoogstraten Gedrukt frontblaadje uit de Eerste Wereldoorlog uitgegeven door F. Beullekens, Sint-Adresse (Le Havre)

Deels online raadpleegbaar op:

http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/search?query=Heidebloemken&submit.x=28&submit.y=15&search=true&fulltext=1&form_build_id=form-7f45002ce21c4ab13eec1cc393e4359b&form_id=heritage_search_block_form

 ·         Herenthals. Herentals. Gedrukt frontblaadje uit de Eerste Wereldoorlog uitgegeven door de aalmoezeniers E.H. Dubois en E.H. Eychmans, Sint-Adresse (Le Havre).

Deels online raadpleegbaar op:

http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/search?query=Herenthals.+Herentals&submit.x=37&submit.y=10&search=true&fulltext=1&form_build_id=form-7f45002ce21c4ab13eec1cc393e4359b&form_id=heritage_search_block_form


21.  Webquest: Gebruik een zoekmachine als bijv. Google als laatste onderdeel van de zoektocht naar je gesneuvelde. Hier kan je bijvoorbeeld de exacte datum van een overlijden ingeven…

 

Bijkomende literatuur

Taxandria Jaarboek 1920, XII, J.E. Jansen, Ter Nagedachtenis van Roemwaardige Kempenaren  (4 Augustus 1914 – 11 November 1918) [In Memoriams: Daems, Dergent, Van Bladel, Van Roey (2x), Wanty, Bausart, Deckers, Huybrechts, Jansen, Kruyfhooft, Schollaert, Verbiest, De Jongh, Gebruers, Mercelis, Spaeninckx, Van Rooy, de Roye de Wichen, Reydams, Bongaerts, Splichal, de Fierlant, van de Werve de Vorsselaer, Peeters, Van Hal, Van Nueten, Vanschoubroeck]

 

Fase II Invullen van de onderzoeksfiches

Aan de hand van de verzamelde informatie, tracht je zo volledig mogelijk de onderzoeksfiche aan te vullen.

Voornamen NAAM*

°jaar-maand-dag te plaatsnaam*

Burgerlijke stand toestand 1910

Zoon van …

 

Kinderen uit dit huwelijk:

1…

2…

Laatst gekend adres*

Plaats, straatnaam en nr

Beroep *

Datum van overlijden*

jaar-maand-dag

 

Plaats van overlijden*

 

Begraafplaats

 

 

1ste begraafplaats:

2de begraafplaats:

 

Andere gegevens

Ongehuwd of gehuwd met…

Kinderen uit dit huwelijk:

1…

2…

Persoonsbeschrijving

Anekdotes

 

Militaire loopbaan

Datum indiensttreding

 

 

Stamnummer

 

Graad

 

 

Regiment/*

 

Verloop militaire loopbaan

 

 

Onderscheidingen

 

Gevechten waaraan deelgenomen

 

Andere gegevens

Aantal  frontstrepen

Op datumvraagt zijn vader de vergoeding van het strijdersfonds aan.

 Op datum berekent het ministerie van defensie het bedrag voor het strijdersfonds. Voor de aantal maanden aan het front en de aantal maanden in opleiding heeft hij recht op bedrag frank strijdersbegiftiging. Omdat hiervan 300 frank familiebegiftiging wordt afgetrokken, hebben de nabestaanden nog recht op bedrag frank.

Interessante details

 

Bronvermelding

Opgemaakt door Bert Hendrickx (voorzitter Taxandria) en Bart Sas (stadsarchivaris van Turnhout)

Vele basisgegevens werden overgenomen van herman.sterckx@gmail.com (Kempense Klaprozen)

Met dank aan de Erfgoedcel Noorderkempen voor de ondersteuning.